การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและความคิดให้ถึงกับสาธารณชนในลักษณะที่ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ

 

ทักษะ ในการ สื่อสาร วิทยาศาสตร์ สาร คือ อะไร

ทักษะ ในการ สื่อสาร วิทยาศาสตร์ สาร คือ อะไร สิ่งสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ดังนั้นแล้ว การ สื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์ มี อะไร บ้าง

 • ในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ คำว่า “สาร” มีความหมายเป็นข้อมูลหรือข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกส่งต่อหรือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้สื่อสาร ซึ่งสารสามารถเป็นได้หลายรูปแบบ เช่น
 • ข้อมูลวิทยาศาสตร์: เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การทดลอง หรือการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ เช่น ข้อมูลทางทัศนศาสตร์ ข้อมูลทางเคมี หรือข้อมูลทางชีววิทยา
 • ข่าวสารวิทยาศาสตร์: เป็นข้อมูลหรือข่าวสารที่นำเสนอเกี่ยวกับความคืบหน้าในวงการวิทยาศาสตร์ เช่น การค้นพบสิ่งใหม่ การวิจัยที่น่าสนใจ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
 • สื่อการสอน: เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสอนและแบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น เอกสารการเรียนการสอน หนังสือเรียน หรือสื่อการสอนออนไลน์
 • รายงานวิทยาศาสตร์: เป็นข้อมูลที่สรุปผลการวิจัยหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารความคิดเห็นหรือผลการศึกษาให้ผู้อื่นเข้าใจ

สารทางวิทยาศาสตร์เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลวิทยาศาสตร์ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และชุมชนวิชาการ ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และการพัฒนาสังคมวิทยาศาสตร์ไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ทักษะการ สื่อสาร วิจัย ที่จำเป็น

ทักษะการ สื่อสาร วิจัย ที่จำเป็นในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

 • ทักษะการเขียน: การเขียนทางวิทยาศาสตร์ต้องเป็นเชิงวิชาการและมีความชัดเจน สามารถเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องและอ่านเข้าใจได้ง่าย
 • ทักษะการพูดและการนำเสนอ: ความสามารถในการพูดและนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนและน่าสนใจเป็นสิ่งสำคัญ สามารถสื่อถึงความสำคัญของงานวิจัยหรือความคิดให้ผู้ฟังเข้าใจได้
 • ทักษะการอ่านและการเข้าใจ: การอ่านและเข้าใจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นทักษะที่สำคัญ ต้องสามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
 • ทักษะการสื่อสารเชิงสัมพันธ์: การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแค่การสื่อสารทางเขียนและพูดเท่านั้น ยังรวมถึงการสื่อสารในลักษณะการตอบสนองและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างบุคคล
 • ทักษะการใช้สื่อดิจิทัล: ในยุคดิจิทัลที่เป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน การใช้สื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ เช่นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ต้องสามารถอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยหรือปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้เพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่ดี จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา ทักษะการ สื่อสาร วิจัย ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

 

แบบวัดทักษะการ สื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์ มีหลายวิธี

แบบวัดทักษะการ สื่อสาร ทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำได้โดยใช้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

 • การประเมินการเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์: นักเรียนหรือผู้ที่ต้องการทดสอบทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สามารถเขียนรายงานหรือบทความทางวิทยาศาสตร์เพื่อสื่อสารความรู้ที่ได้เรียนรู้ได้ การประเมินนี้จะให้การวัดทักษะการสื่อสารทางเขียน
 • การสื่อสารทางภาพ: ในการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์หรือการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผ่านภาพเคลื่อนไหว สื่อต่าง ๆ เช่น สไลด์โปรเจคเตอร์ วิดีโอสื่อสาร หรือภาพถ่าย การประเมินนี้จะให้การวัดทักษะการสื่อสารทางภาพ
 • การสื่อสารทางพูด: ในบางกรณี เช่น การนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์หรือการอภิปรายความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนอาจถูกประเมินตามการสื่อสารทางพูด การใช้ภาษาที่ชัดเจนและถูกต้องในการสื่อสารและอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์
 • การสื่อสารทางการโต้ตอบ: นอกจากนี้ การโต้ตอบกับผู้อื่นในการสนทนาทางวิทยาศาสตร์เป็นการวัดทักษะการสื่อสาร โดยให้การประเมินเกี่ยวกับการเข้าใจและอธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
 • การสื่อสารทางการเขียนผลงานวิจัย: นักวิจัยหรือผู้ที่ประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สามารถใช้การวิจัยที่เขียนเป็นบทความหรือรายงานวิจัยเพื่อสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์

การวัดทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สามารถทำได้โดยการใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสมกับแต่ละวิธีการสื่อสาร เช่น การให้คะแนนหรือประเมินระดับความสามารถในการเขียนรายงานหรือการนำเสนอ โดยส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ เช่น ความชัดเจนของข้อมูล การสื่อความหมายอย่างถูกต้อง การนำเสนอที่น่าสนใจ เป็นต้น

 

งานวิจัย การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญ

งานวิจัย การสื่อสารวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญอย่างมากในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างความเข้าใจให้กับผู้อ่านหรือผู้ฟัง โดยเฉพาะในวงกว้างของวงการวิทยาศาสตร์และสาธารณะทั่วไป งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบได้ รวมถึง

 • การวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์: งานวิจัยในสาขานี้เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์กระบวนการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาวิธีการสื่อสารที่มีผลในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาสื่อที่ใช้ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ หรือการวิเคราะห์ผู้เขียนที่มีผลต่อการเข้าใจของผู้อ่าน
 • การสำรวจทฤษฎีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์: งานวิจัยในส่วนนี้เน้นการสำรวจและการวิเคราะห์ทฤษฎีและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับสังคมวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ หรือการวิเคราะห์ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในสื่อมวลชน
 • การวิจัยเชิงปฏิบัติการ: งานวิจัยในส่วนนี้เน้นการทดลองและการสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่น การพัฒนาสื่อการสื่อสารที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพ การทดสอบผลกระทบของสื่อต่างๆ ต่อการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์
 • การศึกษากรณี: งานวิจัยในส่วนนี้เน้นการศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เช่น การศึกษาเกี่ยวกับกรณีที่สื่อวิทยาศาสตร์สร้างผลกระทบในสังคมหรือการศึกษากรณีเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในกลุ่มเป้าหมาย

การวัดความสำเร็จของงานวิจัยในการสื่อสารวิทยาศาสตร์สามารถทำได้โดยการใช้เกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม เช่น การวัดปริมาณและคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่ การประเมินความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้อ่านหรือผู้รับชม การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมของงานวิจัย เป็นต้น

 

การจัดการ เรียน รู้ โดยใช้แบบ จํา ลองเป็นฐาน วิจัย คืออะไร

การจัดการ เรียน รู้ โดยใช้แบบ จํา ลองเป็นฐาน วิจัย (Model-Based Inquiry) เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมีโอกาสสร้างความเข้าใจและค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการทดลองและการสร้างแบบจำลองที่สมมติขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจหรือสรุปผลในเชิงตรรกะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ หรือการทำ วิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2564

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจสำหรับประชาชนทั่วไป หน้าที่ของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รวมถึงการวิเคราะห์และสร้างสื่อที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่านหรือผู้ชมที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจและการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

ทั้งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานวิจัยและการสื่อสารวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจและเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในวงกว้าง

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มผู้คนที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์เพื่อให้เข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่ายกัน

 

สามารถอัพเดตเรื่องราววิทยาศาสตร์อื่นๆที่น่าสนใจได้เพิ่มเติม

วิทยาศาสตร์โลกและสิ่งแวดล้อม ที่เราเห็นได้รอบตัว

ธรณีวิทยา องค์ความรู้เกี่ยวกับแหล่งธรรมชาติและโลก

สภาพอากาศทางวิทยาศาสตร์ หรือที่เรียกว่า “อุตุนิยมวิทยา”

สิ่งแวดล้อม รอบตัวมนุษย์และความสำคัญ


สามารถอัพเดตข่าวสารเรื่องราวต่างๆได้ที่ www.horseng.com